INFORMATIE BETREFFENDE DE NALEVING VAN ARTIKEL 10 LSSICEZ
Eigenaar: Weelko Barcelona, s.l.
Fiscaal nummer: B65397556
Adres: Camí de Garreta 92, (Pol.Ind. La Valldan), 08600 Berga
Telefoon: +34 938249020
E-mail: info@weelko.com

Weelko Barcelona, s. l. garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, adressen en alle andere soorten gegevens die zijn opgeslagen in ons klantenbestand in overeenstemming met de bepalingen van Wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens. Alle gegevens van onze klanten worden opgenomen in een geautomatiseerd persoonlijk bestand dat wordt gecreëerd en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van Weelko Barcelona, s.l. (Het belangrijkste doel van dit bestand is het onderhouden van de contractuele relatie met onze klanten, het vergemakkelijken van de verwerking van informatie en administratieve kennisgevingen, statistische studies, evenals het verzenden van reclame met betrekking tot producten en diensten die op de markt worden gebracht door Weelko Barcelona, s.l. Weelko Barcelona, s.l. garandeert de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens en garandeert dat, in geen geval, deze zullen worden overgedragen voor enig ander gebruik zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van onze klanten. 
In overeenstemming met de bepalingen van Wet 15/1999 van 13 december, kunnen klanten van Weelko Barcelona, s.l. op elk moment hun recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet van hun persoonlijke gegevens uitoefenen, door te schrijven naar Weelko Barcelona, s.l., Camí de Garreta, 92 (Pol.Ind. La Valldan), 08600 Berga, Barcelona.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD Elk gebruik van de gehele inhoud van deze website, in het bijzonder de teksten, foto's en ontwerpen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun eigenaars is verboden. De eigenaar van de website is niet verantwoordelijk voor de inhoud waarnaar de links op de website leiden, zoals bepaald in artikel 17 van de LSSICE.

1. Identificatie van de partijen
Deze Wettelijke Aankondiging van de aangeboden diensten op de URL www.naggura.com (hierna de PORTAL) wordt onderschreven door het merk Naggura, toebehorend aan Weelko Barcelona SL, die de URL exploiteert, met NIF: B65397556 en hoofdkantoor in Camí de Garreta 92, (Pol. Ind. La Valldan), 08600 Berga (Barcelona) / Telefoon: +34 938249020 / info@weelko.com
En anderzijds de GEBRUIKER, die door het portaal navigeert en desgewenst een e-mail kan sturen naar het hierboven vermelde contactadres, waarbij de via die e-mail verstrekte gegevens de enige zijn die u via het portaal kunt verstrekken.
Voor het gebruik van dit PORTAAL is de uitdrukkelijke aanvaarding door de GEBRUIKER van elk van de clausules van deze Wettelijke Aankondiging vereist. In het geval van het niet aanvaarden van deze Wettelijke Aankondiging, zal de GEBRUIKER afzien van de toegang tot en/of het gebruik van de diensten aangeboden door Weelko Barcelona S.L. en zal hij het PORTAL verlaten.

2. Definities:
1.1. Gebruiker: Natuurlijke persoon of rechtspersoon die het PORTAL bezoekt en gebruik maakt van zijn diensten, en die verzoeken om informatie kan versturen via het e-mailadres dat daarin is vermeld
2.2. 4.3. Persoonsgegevens: alle informatie betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen die door gebruikers zou kunnen worden verstrekt in geval van het sturen van een e-mail naar het algemene adres van het portaal.
4.4. Internet Protocol (IP): geheel van regels die de overdracht van gegevens via het netwerk regelen.
5.5. Cookies: tekst string die is geïnstalleerd op de harde schijf van de computer van de gebruiker en elke keer dat dezelfde toegang tot de Portal stuurt informatie die zal worden gebruikt om de gebruiker te identificeren en wat hun web browsing voorkeuren zijn.

3. Doel en beschrijving van de diensten
www.naggura.com biedt via haar WEBSITE elektrische ligbanken voor fysiotherapie en osteopathie aan.
Via de WEBSITE www.naggura.com hebben de GEBRUIKERS toegang tot de verschillende inhouden die hun via dit medium ter beschikking worden gesteld. De PORTAL is dus geconfigureerd als een middel voor de presentatie en verspreiding van producten / diensten van Weelko Barcelona S.L.
Daarom zijn de clausules van deze Wettelijke Aankondiging van toepassing op alle producten en/of diensten die op de website www.naggura.com worden aangeboden. De kenmerken van elk van deze worden bepaald in de PORTAL. Niettegenstaande het voorgaande behoudt Weelko Barcelona S.L. zich het recht voor om over te gaan tot de wijziging van de omstandigheden en voorwaarden van het product/de dienst, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker en op voorwaarde dat deze geen invloed hebben op de aard van de juridische relatie die door beide en deze Wettelijke Notitie wordt gehandhaafd.

4. Privacybeleid In overeenstemming met de bepalingen van Wet 15/1999 van 13 december, Bescherming van Persoonsgegevens, zullen alle persoonlijke gegevens die via onze PORTAL worden verstrekt, worden opgenomen in bestanden waarvan Weelko Barcelona SL de beheerder is en zullen worden behandeld ten behoeve van het beheer van de raadplegingen die door klanten en/of gebruikers van de PORTAL worden gedaan, evenals het beheer van geplaatste bestellingen en gekochte producten of diensten, verzending en onderhoud van commerciële communicatie en reclamedoeleinden.
Weelko Barcelona S.L. informeert de GEBRUIKERS over de mogelijkheid om hun recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens die in de bestanden van Naggura zijn opgenomen, door middel van een schriftelijke mededeling vergezeld van een fotokopie van de identiteitskaart. gericht aan het volgende adres: Weelko Barcelona S.L. Camí de Garreta 92, (Pol.Ind. La Valldan), 08600 Berga (Barcelona).
Deze bestanden voldoen aan de veiligheidsmaatregelen die worden vereist door Koninklijk Besluit 1720/2007.Naggura heeft een uitgebreid privacybeleid in overeenstemming met de voorschriften van de RGPD, die u hier kunt raadplegen.

5. Procedure voor het intrekken van toestemming
Gebruikers kunnen te allen tijde hun toestemming intrekken voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens of voor het ontvangen van commerciële communicatie, in beide gevallen dienen zij een schriftelijke mededeling te sturen naar het volgende adres: Weelko Barcelona S.L. Camí de Garreta 92, (Pol.Ind. La Valldan), 08600 Berga (Barcelona) met vermelding van de reden voor deze communicatie, ofwel de wens om geen verdere reclame of commerciële informatie te ontvangen en / of toegang tot gegevens die in het bezit zijn van de gegevensbeheerder, rectificeren en / of annuleren of zich verzetten tegen een dergelijke behandeling.

6. Verantwoordelijkheden
Van het portaal: Het zal niet verantwoordelijk zijn, direct of indirect voor: De kwaliteit van de dienstverlening, de snelheid van toegang, de juiste werking of de beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de website www.naggura.com. De schade die kan worden veroorzaakt in de apparatuur van de gebruiker afgeleid van het gebruik van deze website. De niet-naleving van de wet, de goede zeden en algemeen aanvaarde goede gewoonten of de openbare orde als gevolg van de transmissie, de verspreiding, de opslag, de beschikbaarheid, de ontvangst, het verkrijgen of de toegang tot de inhoud. De ondeugdelijkheid en gebreken van welke aard dan ook van de doorgegeven, verspreide, opgeslagen of ter beschikking gestelde inhoud. De veroudering van de door de GEBRUIKER verstrekte gegevens, evenals het verstrekken van foutieve of onware gegevens door gebruik te maken van de diensten van het PORTAAL. Indien Weelko Barcelona een wijziging in deze clausules doorvoert die nog niet op de website is gemeld, zullen de GEBRUIKERS hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld door middel van persoonlijke communicatie of door middel van het bijwerken van deze inhoud van de PORTAL.
De gebruiker: De GEBRUIKER zal verantwoordelijk zijn: Voor de door hen ingevoerde inhoud, met name de aan Naggura verstrekte en verzonden gegevens en informatie. Voor de realisatie van elke vorm van onwettige, schadelijke en/of schadelijke actie. De introductie, opslag of verspreiding in of vanuit de PORTAL van informatie of materiaal dat lasterlijk, bedreigend, obsceen, smadelijk, xenofoob is, aanzet tot geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, ideologie, of op enigerlei wijze inbreuk maakt op de moraal, fundamentele rechten, openbare orde, openbare vrijheden, eer, privacy of imago van anderen en, in het algemeen, de geldende regelgeving. De introductie, opslag of verspreiding via de PORTAL van computerprogramma's, gegevens, virussen, code, hardware of telecommunicatieapparatuur of elk ander elektronisch of fysiek instrument of apparaat dat schade kan toebrengen aan de PORTAL, in een van de Diensten, of in een van de uitrustingen, systemen of netwerken van de PORTAL of, in het algemeen, van een derde, of dat, op een andere manier, in staat is om eender welke soort wijziging te veroorzaken of de normale werking ervan te verhinderen.

7. Intellectuele en industriële eigendom:
Het geheel van deze website, met inbegrip van: tekst, beelden, handelsmerken, grafieken, logo's, knoppen, softwarebestanden, kleurencombinaties, evenals de structuur, de selectie, de schikking en de presentatie van zijn inhoud, wordt beschermd door de wetten op de Intellectuele en Industriële Eigendom, zijnde verboden zijn reproductie, distributie, openbare mededeling en transformatie, behalve voor privé/persoonlijk gebruik. Het PORTAAL garandeert niet dat de inhoud juist en foutloos is of dat het vrije gebruik ervan door de gebruiker geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Het goed of slecht gebruik van deze PORTAL en zijn inhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, en de reproductie, heruitzending, kopiëren, overdracht of herverspreiding, geheel of gedeeltelijk, van de informatie op deze pagina's, ongeacht het doel en de middelen die ervoor gebruikt worden, evenals de producten die via het web gekocht worden, is verboden. Elk gebruik van de teksten, foto's en ontwerpen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun eigenaars, is verboden. Elk ongeoorloofd gebruik zal door de rechtmatige eigenaars naar behoren worden vervolgd.

8. Gebruik van Cookie-technologie
Weelko Barcelona behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van de zgn.