INFORMACJE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA ARTYKUŁU 10 USTAWY LSSICE
Właściciel: Weelko Barcelona, s.l.
NIP: B65397556
Adres: Camí de Garreta 92, (Pol.Ind. La Valldan), 08600 Berga
Telefon: +34 938249020
Email: info@weelko.com

Weelko Barcelona, s.l. zapewnia ochronę i poufność danych osobowych, adresowych oraz innych rodzajów danych przechowywanych w naszej bazie klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (LOPD) z dnia 13 grudnia 1999 r. Wszystkie dane naszych klientów zostaną zawarte w zautomatyzowanej bazie danych osobowych utworzonej i utrzymywanej pod odpowiedzialnością Weelko Barcelona, s.l. (CIF B65397556) i eksploatowanej przez tę stronę internetową. Głównym celem tej bazy danych jest utrzymanie relacji umownych z naszymi klientami, ułatwienie przetwarzania informacji i powiadomień administracyjnych, przeprowadzanie analiz statystycznych oraz wysyłanie reklam dotyczących produktów i usług sprzedawanych przez Weelko Barcelona, s.l. Weelko Barcelona, s.l. zapewnia poufność dostarczonych danych i gwarantuje, że w żadnym przypadku nie zostaną one udostępnione do żadnego innego celu bez uprzedniej wyraźnej zgody naszych klientów.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (LOPD) z dnia 13 grudnia 1999 r., klienci Weelko Barcelona, s.l. mogą w każdym czasie korzystać z prawa dostępu, poprawiania, usuwania i sprzeciwu wobec swoich danych osobowych, pisząc na adres Weelko Barcelona, s.l., Camí de Garreta, 92 (Pol.Ind. La Valldan), 08600 Berga, Barcelona.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAWARTOŚĆ

Zabrania się korzystania z jakiejkolwiek zawartości tej strony internetowej, w szczególności tekstów, zdjęć i projektów, bez wyraźnej zgody ich właścicieli. Niewłaściwe korzystanie będzie odpowiednio ścigane przez prawowitych właścicieli. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki znajdujące się na tej stronie, zgodnie z art. 17 LSSICE.

1. Identyfikacja stron

Niniejsze Zasady prawne dotyczą usług oferowanych pod adresem www.naggura.com jest subskrybowany przez markę handlową Naggura, należącą do Weelko Barcelona S.L., która eksploatuje ten adres URL, o NIP: B65397556 i siedzibą przy Cam de Garreta 92, (Pol.Ind. La Valldan), 08600 Berga (Barcelona) / Telefon: +34 938249020 / info@weelko.com

Z drugiej strony, UŻYTKOWNIK, który przegląda portal i może, jeśli chce, wysłać e-mail na podany wcześniej adres kontaktowy, przy czym dane przekazane za pośrednictwem tego adresu e-mail są jedynymi, które może przekazać korzystając z portalu. Korzystanie z niniejszego PORTALU wymaga wyraźnej akceptacji przez UŻYTKOWNIKA wszystkich klauzul niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, UŻYTKOWNIK powinien powstrzymać się od dostępu i/lub korzystania z usług oferowanych przez Weelko Barcelona S.L., opuszczając PORTAL.

2. Definicje

2.1. Użytkownik: Osoba fizyczna lub prawna, która odwiedza PORTAL i korzysta z jego usług, może również przesyłać zapytania informacyjne za pośrednictwem podanego adresu e-mail.

2.2. Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych, które Użytkownicy mogą przekazać w przypadku wysłania wiadomości e-mail na ogólny adres portalu.

2.3. Nazwa domeny: zbiór znaków identyfikujących witrynę internetową, powiązanych z adresem IP.

2.4. Internet Protocol (IP): zestaw zasad regulujących przesyłanie danych przez sieć.

2.5. Cookies: ciąg tekstowy instalowany na twardym dysku komputera Użytkownika, który za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza Portal, wysyła informacje, które są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika oraz jego preferencji dotyczących przeglądania stron internetowych.

3. Przedmiot i opis usług

www.naggura.com oferuje za pośrednictwem swojego PORTALU elektryczne stoły masarskie do fizjoterapii i osteopatii.

Przez Portal www.naggura.com UŻYTKOWNICY mają dostęp do różnych treści udostępnianych za pośrednictwem tego medium. PORTAL stanowi zatem środek prezentacji i promocji produktów/usług Weelko Barcelona S.L.

W związku z tym postanowienia niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie do wszystkich produktów i/lub usług oferowanych na stronie www.naggura.com. Szczegółowe informacje na temat każdego z tych produktów są określone na wspomnianym PORTALU. Niemniej jednak Weelko Barcelona S.L. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków produktu/usługi bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika, pod warunkiem że nie wpływają one na charakter relacji prawnej między obiema stronami i niniejszy Regulamin.

4. Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 grudnia 1999 r. o ochronie danych osobowych, wszelkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem naszego PORTALU zostaną wprowadzone do rejestrów, których odpowiedzialnym za przetwarzanie jest Weelko Barcelona S.L., i będą przetwarzane w celu zarządzania zapytaniami klientów i/lub użytkowników PORTALU, jak również zarządzania zamówieniami i nabytymi produktami lub usługami, wysyłania i utrzymania komunikacji handlowej oraz celów reklamowych.

Weelko Barcelona S.L. informuje UŻYTKOWNIKÓW o możliwości korzystania z praw dostępu, poprawiania, usuwania i sprzeciwu wobec swoich danych osobowych znajdujących się w rejestrach Naggura, poprzez pisemne pismo z załączoną kopią dowodu tożsamości, wysłane na następujący adres: Weelko Barcelona S.L. Cam de Garreta 92, (Pol.Ind. La Valldan), 08600 Berga (Barcelona).

Rejestry te spełniają wymagane środki bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra ds. Wdrożeń Rozporządzenia nr 1720/2007. Naggura posiada rozszerzoną politykę prywatności zgodną z przepisami RODO, którą można znaleźć tutaj.

5. Procedura odwołania zgody

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub otrzymywanie komunikacji handlowych. W obu przypadkach należy wysłać pisemne zgłoszenie na następujący adres: Weelko Barcelona S.L. Camí de Garreta 92, (Pol.Ind. La Valldan), 08600 Berga (Barcelona), wskazując powód takiego zgłoszenia, czy to chęć rezygnacji z otrzymywania reklamy lub informacji handlowych, czy też uzyskania dostępu do danych przechowywanych przez administratora, ich poprawienia i/lub usunięcia lub zgłoszenia sprzec.

6. Odpowiedzialność

W odniesieniu do portalu: Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, bezpośredniej ani pośredniej, za: jakość usługi, szybkość dostępu, prawidłowe funkcjonowanie, dostępność ani ciągłość działania strony internetowej www.naggura.com. Szkody, jakie mogą powstać na sprzęcie użytkownika w wyniku korzystania z tej strony internetowej.

Naruszenie prawa, moralności i powszechnie przyjętych dobrych obyczajów lub porządku publicznego w wyniku przekazu, dystrybucji, przechowywania, udostępniania, odbioru, uzyskiwania lub dostępu do treści. Wady i defekty wszelkiego rodzaju przekazywanych, rozpowszechnianych, przechowywanych lub udostępnianych treści.

Nieaktualność danych podanych przez UŻYTKOWNIKA oraz udostępnianie błędnych lub nieprawdziwych danych za pomocą usług PORTALU. Jeśli Weelko Barcelona wprowadzi zmiany w niniejszych postanowieniach, o których nie poinformowano jeszcze na stronie internetowej, zostanie to powiadomione UŻYTKOWNIKÓW możliwie najszybciej drogą osobistą lub poprzez aktualizację tych treści na PORTALU.

Od użytkownika: UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za: treści wprowadzone przez nich, zwłaszcza za dostarczone i przesłane do Naggura dane i informacje. Wykonywanie jakiejkolwiek niezgodnej z prawem, szkodliwej i/lub szkodliwej działalności. Wprowadzanie, przechowywanie lub rozpowszechnianie na lub z PORTALU jakiejkolwiek informacji lub materiału, który byłby oszczerczy, groźny, obsceniczny, obraźliwy, ksenofobiczny, nawołujący do przemocy, dyskryminujący ze względu na rasę, płeć, religię, ideologię, lub który w jakikolwiek sposób naruszałby moralność, podstawowe prawa, porządek publiczny, wolności publiczne, honor, prywatność lub wizerunek osób trzecich i ogólnie obowiązujące przepisy.

Wprowadzanie, przechowywanie lub rozpowszechnianie za pośrednictwem PORTALU oprogramowania komputerowego, danych, wirusów, kodu, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego lub jakiegokolwiek innego urządzenia elektronicznego lub fizycznego, które może spowodować szkody w PORTALU, w dowolnej z usług lub w dowolnym z urządzeń, systemów lub sieci PORTALU lub ogólnie wobec jakiejkolwiek strony trzeciej lub które w jakikolwiek inny sposób mogą zakłócić ich normalne funkcjonowanie.

7. Własność intelektualna i przemysłowa

Cała ta strona internetowa, w tym: tekst, obrazy, znaki towarowe, grafiki, logo, przyciski, pliki oprogramowania, kombinacje kolorów, a także struktura, selekcja, układ i prezentacja jej treści, są chronione przez przepisy dotyczące praw autorskich i własności przemysłowej, a ich reprodukcja, dystrybucja, publiczne udostępnianie i modyfikacja są zabronione, z wyjątkiem użytku prywatnego/osobistego. PORTAL nie gwarantuje, że treści są dokładne, wolne od błędów lub że ich swobodne użytkowanie przez użytkownika nie narusza praw stron trzecich. Poprawne lub nieprawidłowe korzystanie z tego PORTALU i jego treści leży w gestii użytkownika.

Ponadto, zabrania się reprodukcji, retransmisji, kopiowania, przekazywania lub ponownego rozpowszechniania, w całości lub w części, informacji zawartych na tych stronach, niezależnie od celu i środka, który jest do tego używany, oraz produktów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie tekstów, zdjęć i projektów bez wyraźnej zgody ich właścicieli. Każde nieuprawnione wykorzystanie zostanie odpowiednio ścigane przez ich prawowitych właścicieli.

8. Używanie plików cookies

Weelko Barcelona zastrzega sobie prawo do korzystania z tzw. plików cookies w dowolnym rodzaju korzystania z PORTALU. Niemniej jednak, informujemy Użytkowników o możliwości odrzucenia tego użycia na swoim komputerze. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystamy z plików cookies, możesz zapoznać się z następującym odnośnikiem do Polityki Cookies.

9. Linki

PORTAL może zawierać linki do stron trzecich. Te połączone strony internetowe nie zostały przeanalizowane ani nie są przedmiotem kontroli przez PORTAL. Naggura nie może w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za treści tych stron ani za podejmowane wobec nich środki dotyczące prywatności lub przetwarzania danych. Naggura zaleca dokładne zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności tych witryn internetowych.

W przypadku zainteresowania aktywacją linku do www.naggura.com, należy to zgłosić Naggura, uzyskując wyraźną zgodę na utworzenie wspomnianego linku. Naggura zastrzega sobie prawo do sprzeciwu wobec aktywacji linków do swojej strony internetowej.