Algemene voorwaarden

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing tussen Weelko Barcelona S.L. en de koper. Elke bestelling aan WEELKO BARCELONA met betrekking tot de producten van het merk NAGGURA op de website www.naggura.com, met voorafgaande identificatie van de gebruiker door middel van zijn toegangsgegevens, wordt beschouwd als geldig uitgevoerd door de klant en houdt de volledige aanvaarding in van de hier beschreven voorwaarden.

1. Informatie voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst

De koper zal toegang hebben tot informatie over de producten in verschillende talen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Spaanse rechtsstelsel: Wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, Wet 7/1998 betreffende de algemene contractuele voorwaarden, Koninklijk Besluit 1906/1999 tot regeling van het sluiten van telefoon- of elektriciteitscontracten met algemene voorwaarden in de uitwerking van artikel 5. 3 van Wet 7/1998, Wet 26/1984 Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers, Wet 7/1996 betreffende de Regulering van de Detailhandel, Koninklijk Wetsbesluit 14/1999 tot regeling van de Elektronische Handtekening en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen.

De aankoop van de producten op de website www.naggura.com impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van alle in deze algemene verkoopsvoorwaarden vermelde clausules, alsook van de bijzondere voorwaarden die eventueel werden overeengekomen.

WEELKO BARCELONA SL deelt mee dat de procedures voor het kopen van producten de procedures zijn die in deze Wettelijke Aankondiging worden beschreven, evenals alle andere specifieke procedures die tijdens het browsen op het scherm kunnen worden aangegeven, zodat de gebruiker verklaart dat hij/zij op de hoogte is van deze procedures en deze accepteert als noodzakelijk om toegang te krijgen tot de producten die op de website worden aangeboden. Elke wijziging of correctie van de door de Gebruikers tijdens het surfen verstrekte gegevens zal mogelijk zijn en moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de aanwijzingen die op de Website verschijnen.

2. Uiterlijk van de producten

De afbeeldingen van de producten die op de Website worden getoond en die het voorwerp uitmaken van de aankoop door de Gebruiker, moeten louter ter informatie worden beschouwd en zijn geenszins bindend en contractueel van aard. Deze afbeeldingen geven echter zo nauwkeurig mogelijk het uiterlijk van het product weer.

Weelko zal definitieve wijzigingen kunnen aanbrengen om de functionaliteit van de producten te verbeteren zonder verplicht te zijn dit vooraf mee te delen. Weelko kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving nieuwe producten toevoegen of de toegang tot sommige van deze producten stopzetten.

3. Formaliseren van de bestelling en aankoop van de producten

Om een bestelling te plaatsen en een product te kopen via de website www.naggura.com, moet de gebruiker zich registreren en het aankoopproces volgen dat op het scherm wordt getoond. De door de koper opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord geven toegang tot de winkelsite en zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Wanneer de betaling is aanvaard, ontvangt de klant een e-mail waarin wordt aangegeven dat de bestelling is ontvangen. Wanneer de goederen bij de vervoerder zijn afgeleverd, wordt een informatieve e-mail gestuurd naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

BELANGRIJK: in het geval dat de gebruiker de bestelling aanvraagt en formaliseert van een speciaal product dat vatbaar is voor speciale vervaardiging (bijv. verwarmde behandeltafels), aanvaardt WEELKO BARCELONA noch de annulering van deze bestelling, noch de terugzending ervan.

Zodra de aankoop van het product is gedaan, stuurt Weelko Barcelona per e-mail een bewijs van aankoop. De overeenkomstige factuur zal per e-mail worden verzonden in de dagen volgend op de verzending van het product.

De koper zal zijn bestellingen ook telefonisch kunnen plaatsen door te bellen naar +34938249020 of door een e-mail te sturen naar info@naggura.com.

4. Prijzen en wijze van betaling

De op het ogenblik van de bestelling geldende aankoopprijzen zijn die welke op het scherm worden getoond. De prijzen zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW). In geval van een tikfout in de prijzen behoudt de maatschappij zich het recht voor deze te corrigeren op basis van haar huidige tarieven.

De betaalmethode die op de Naggura shopping website wordt aangeboden is met een krediet- of debetkaart. Voor de aankoop van producten wordt gevraagd naar het type kaart, het kaartnummer, de vervaldatum en alle andere op het scherm gevraagde informatie.

WEELKO heeft een met de bank gecontracteerde gateway voor e-commerce-betalingen geïnstalleerd. Alle verstrekte gegevens worden gecodeerd om een maximale veiligheid van deze gegevens te garanderen. Het surf- en aankoopproces op de website wordt uitgevoerd met behulp van het SSL-protocol om tijdens de communicatie een maximale vertrouwelijkheid en veiligheid voor beide partijen te garanderen.

De factuur zal worden opgemaakt zodra de goederen zijn verzonden en zal binnen enkele dagen na de aankoop per e-mail aan de koper worden toegezonden.

5. Levertijden

Voor producten die niet in voorraad zijn, kan de leveringstermijn variëren van 2 tot 21 dagen, afhankelijk van het model en het transportbedrijf. De levertijd van dergelijke producten kan variëren als gevolg van productie- of importproblemen.

Voor producten die in voorraad zijn, bedraagt de leveringstermijn na verzending van het materiaal vanuit onze fabriek in Berga (Barcelona) 1 tot 15 dagen (verzendingen naar het schiereiland).

WEELKO BARCELONA zal trachten de voorziene leveringstermijnen zoveel mogelijk na te leven, maar elke vertraging, te wijten aan transportproblemen buiten de wil van ons bedrijf, zal geen aanleiding of reden zijn om de bestelling te annuleren of om welke schadevergoeding dan ook te eisen.

6. Vervoer en levering van de producten

De verzendkosten zijn gratis op het vasteland van Spanje, zolang het om een enkele zending gaat. Indien de klant om welke reden dan ook twee zendingen aanvraagt, moet het bedrag voor de tweede zending worden betaald.

De koper dient Weelko zo gedetailleerd mogelijk te voorzien van de facturatie- en verzendgegevens van de producten. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om elke wijziging te melden en bij te houden om mogelijke vergissingen te voorkomen. Weelko Barcelona is niet verantwoordelijk voor de mogelijke vertragingen of incidenten die de onjuistheid van deze gegevens zou kunnen veroorzaken.

Standaard leveringsmethode: de levering wordt geacht op straatniveau te geschieden. De vervoerder is NIET verplicht de goederen binnen te brengen in de lokalen van de klant, zelfs niet als deze zich op straatniveau bevinden (handelslokalen, enz.). Het agentschap kan de levering regelen, maar verbindt zich er niet toe de goederen op een bepaald tijdstip te leveren en/of af te halen.

Premium levering: Weelko heeft een extra service om de brancard tot aan de deur van het huis te brengen, uit te pakken en te installeren. Zorg er van tevoren voor dat de brancard in de lift of het trappenhuis kan. Indien de klant de Premium-dienst niet heeft gecontracteerd, moet de koper de brancard met eigen middelen naar de eindbestemming brengen.

WAARSCHUWING: Om enige vorm van claim te kunnen indienen bij Weelko Barcelona S.L. met betrekking tot het transport, hetzij voor schade, non-conformiteit met het ontvangen materiaal, weglating of fout in de bestelling, dient de ontvanger dit te vermelden in de afleverbon van de vervoerder met een notitie die duidelijk de reden van de non-conformiteit aangeeft. Bijv. Als het product of de verpakking zichtbaar beschadigd is, vermeld dit dan expliciet in de afleverbon van de vervoerder. Beschadigd pakket en communiceer dit onmiddellijk aan Weelko Barcelona S.L. om het te claimen bij het agentschap tijdens de eerste 24 uur. Weelko Barcelona S.L. is niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door het transport na de eerste 24 uur of indien de koper dit niet vermeldt in de leveringsbon. Indien de reden van de non-conformiteit niet op de leveringsbon wordt vermeld, zal de vervoerder de correcte ontvangst van het product als aanvaard beschouwen.

7. Terugzenden van materiaal

Terugkeer op grond van de wet op de intrekking van beschikkingen Volgens de wet beschikt de koper over een maximumtermijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de levering van het product om de aankoop van het product geheel of gedeeltelijk te annuleren. Na het verstrijken van deze termijn aanvaardt Weelko Barcelona geen enkele teruggave wegens herroeping van de aankoop. Weelko Barcelona aanvaardt geen enkele terugzending van een bestelling die niet vooraf en schriftelijk door de koper is gemeld.

De koper heeft niet het recht te annuleren in het geval van een produkt vervaardigd volgens speciale specificaties van de klant, speciale bestellingen van niet-standaard of op maat gemaakte produkten (b.v. verwarmde ligbanken).

Voor de terugzending van een bankstel moet de koper de fabrikant schriftelijk op de hoogte brengen en een RMA-nummer aanvragen dat bij het bankstel moet worden gevoegd. Het retouradres is: WEELKO BARCELONA SL. Pol. Ind. La Valldan. Cam de Garreta 92, Berga (08600) (Barcelona, Spanje). De retourkosten voor herroeping van de aankoop zijn voor rekening van de klant.

Bij ontvangst van de retourzending in de vestigingen van Weelko, zal onze technische dienst de geschiktheid van het geretourneerde product in zijn magazijn controleren en behoudt zich het recht voor om de terugbetaling niet uit te voeren in het geval dat wordt vastgesteld dat het/de ontvangen product(en) niet in perfecte staat verkeert/bevinden. Indien het product niet in de originele verpakking wordt geretourneerd, zal dit resulteren in een vermindering van de waarde van het product.

Indien het product binnen de gestelde termijn in perfecte staat wordt geretourneerd en het product en de verpakking in perfecte staat verkeren, zal de desbetreffende creditnota worden opgesteld en zal het brancard worden terugbetaald.

8. Garantie van het materiaal

De garantie van de Naggura producten verkocht door WEELKO BARCELONA SL is vastgesteld op grond van de voorschriften vervat in de huidige wetgeving (RD. 1/2007), artikelen 114 en volgende, wettelijk kader dat beoogt de consument te voorzien van verschillende opties om een oplossing te eisen wanneer het gekochte product niet in overeenstemming is met het contract, waardoor hij de mogelijkheid heeft om de reparatie van het product te eisen of de vervanging ervan in het geval de reparatie niet mogelijk is.

Weelko Barcelona, S.L. garandeert het materiaal tegen fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de levering van het materiaal. De door Weelko Barcelona S.L. opgestelde factuur geldt als garantiebewijs en moet worden bewaard.

De garantie omvat niet:

-Misbruik van de table.

.Verslechtering veroorzaakt door het slecht uitpakken van de brancard, nalatigheid, toevallige oorzaken of natuurlijke slijtage van het product.

-Indien het product is behandeld of gerepareerd zonder medeweten van de technische dienst van Naggura.

-Behandeltafels die door de klant opnieuw bekleed zijn.

-Indien er geen factuur is.

-In geval van stroompieken of aansluiting op een ongeschikte spanning. Stoffering met vlekken veroorzaakt door reiniging met chemische of zure stoffen.

Weelko Barcelona S.L. aanvaardt geen enkele terugzending van materiaal waarvoor niet uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Weelko Barcelona S.L. aan het kopende bedrijf.

Weelko Barcelona S.L. aanvaardt geen enkele terugzending van materiaal dat niet in de originele verpakking wordt verstuurd, dat werd gebruikt, dat werd gemonteerd in andere uitrustingen en installaties of dat het voorwerp uitmaakte van demontages die niet aan Weelko Barcelona S.L. toebehoren. Om tot terugzending over te gaan, moeten zowel het product als de originele verpakking in perfecte staat zijn, met inbegrip van alle documentatie die bij het product hoort, evenals de accessoires.

De herstelling of vervanging van een gebrekkig element doet de garantie van het volledige product niet teniet. Het nieuwe vervangen onderdeel heeft een garantieperiode van 24 maanden vanaf de datum van reparatie of vervanging.

Alle garantiekwesties moeten schriftelijk aan de dienst na verkoop worden gemeld op sat@naggura.com.