INFORMATIE BETREFFENDE DE NALEVING VAN ARTIKEL 10 LSSICE
Houder: Weelko Barcelona, s.l.>br> NIF: B65397556
Adres: Camí de Garreta 92, (Pol.Ind. La Valldan), 08600 Berga
Telefoon: +34 938249020
E-mail: info@weelko.com

Weelko Barcelona, s.l. garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens, adressen en alle andere soorten gegevens die in ons klantenbestand zijn opgeslagen, overeenkomstig de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Alle gegevens van onze klanten zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd persoonlijk bestand dat wordt gecreëerd en bijgehouden onder de verantwoordelijkheid van Weelko Barcelona, s.l. (CIF B65397556), die deze website beheert, met als hoofddoel het onderhouden van de contractuele relatie met onze klanten, het vergemakkelijken van de verwerking van informatie en administratieve kennisgevingen, het uitvoeren van statistische studies, alsmede het verzenden van reclame met betrekking tot de producten en diensten die door Weelko Barcelona, s.l. op de markt worden gebracht. Weelko Barcelona, s.l. verzekert de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens en garandeert dat deze in geen geval voor enig ander gebruik zullen worden overgedragen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van onze klanten.

In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december, kunnen de klanten van Weelko Barcelona, s.l. op elk moment hun recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet van hun persoonlijke gegevens uitoefenen door te schrijven naar Weelko Barcelona, s.l., Camí de Garreta, 92 (Pol.Ind. La Valldan), 08600 Berga, Barcelona.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD 

Elk gebruik van de volledige inhoud van deze website, met name van de teksten, foto's en ontwerpen, is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaars. Elk ongeoorloofd gebruik zal door de rechtmatige eigenaars ervan naar behoren worden vervolgd. De eigenaar van de website is niet verantwoordelijk voor de inhoud waarnaar de links op deze website leiden, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 17 van de LSSICE.

1. Identificatie van de partijen

Deze wettelijke kennisgeving van de diensten die worden aangeboden op de URL www.naggura.com (hierna de PORTAL) wordt onderschreven door het merk Naggura, dat toebehoort aan Weelko Barcelona S.L, die genoemde URL exploiteert, met NIF: B65397556 en geregistreerd te Cam de Garreta 92, (Pol.Ind. La Valldan), 08600 Berga (Barcelona) / Telefoon: +34 938249020 / info@weelko.com

En anderzijds de GEBRUIKER, die door het portaal navigeert en desgewenst een e-mail kan sturen naar het voornoemde contactadres; de gegevens die hij via deze e-mail verstrekt, zijn de enige gegevens die hij bij het gebruik van het portaal kan verstrekken.

Om deze PORTAL te gebruiken, moet de GEBRUIKER uitdrukkelijk elk van de clausules van deze Wettelijke Aankondiging aanvaarden. Indien de GEBRUIKER deze Wettelijke Aankondiging niet aanvaardt, zal hij afzien van de toegang tot en/of het gebruik van de diensten aangeboden door Weelko Barcelona S.L. en zal hij de PORTAL verlaten.

2. Definities

2.1. Gebruiker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die het PORTAL bezoekt en er gebruik van maakt, waarbij hij verzoeken om informatie kan verzenden via het e-mailadres dat hem is meegedeeld.

2.2. Persoonsgegevens: alle informatie betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen die door gebruikers kan worden verstrekt in het geval van verzending van een e-mail aan het algemene adres van het portaal.

2.3. Domeinnaam: een reeks tekens ter identificatie van een internetsite, gekoppeld aan een IP-adres.

2.4. Internet Protocol (IP): een reeks regels voor de overdracht van gegevens via het netwerk.

2.5. Cookies: tekststring die op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt geïnstalleerd en elke keer dat de gebruiker het portaal bezoekt, informatie verzendt die wordt gebruikt om de gebruiker en zijn/haar webbrowsingvoorkeuren te identificeren.

3. Doel en beschrijving van de diensten

www.naggura.com biedt via zijn PORTAL elektrische behandelbanken voor fysiotherapie en osteopathie.

Via de PORTAL www.naggura.com hebben de GEBRUIKERS toegang tot de verschillende inhouden die hun via dit medium ter beschikking worden gesteld. Daarom is het PORTAL geconfigureerd als een middel voor de presentatie en verspreiding van de producten/diensten van Weelko Barcelona S.L.

Daarom zullen de bepalingen van deze Wettelijke Aankondiging van toepassing zijn op alle producten en/of diensten die op de website www.naggura.com worden aangeboden. De kenmerken van elk van deze worden bepaald in het PORTAL. Niettegenstaande het bovenstaande behoudt Weelko Barcelona S.L. zich het recht voor om over te gaan tot wijziging van de omstandigheden en voorwaarden van het product/de dienst, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker en op voorwaarde dat deze geen invloed hebben op de aard van de rechtsbetrekking die door beide partijen wordt gehandhaafd en op de onderhavige wettelijke kennisgeving.

4. Privacybeleid

In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens, zullen alle persoonsgegevens die via onze WEBSITE worden verstrekt, worden opgenomen in de bestanden die onder de verantwoordelijkheid van Weelko Barcelona S.L. vallen en zullen worden verwerkt ten behoeve van het beheer van door klanten en/of gebruikers van de WEBSITE gestelde vragen, alsmede het beheer van geplaatste bestellingen en aangekochte producten of diensten, het verzenden en onderhouden van commerciële communicatie en voor reclamedoeleinden.

Weelko Barcelona S.L. informeert de GEBRUIKERS over de mogelijkheid om hun recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet met betrekking tot hun persoonsgegevens in de bestanden van Naggura uit te oefenen, door middel van een schriftelijke mededeling vergezeld van een fotokopie van hun nationaal identiteitsbewijs gericht aan het volgende adres: Weelko Barcelona S.L. Camí de Garreta 92, (Pol.Ind. La Valldan), 08600 Berga (Barcelona).

Deze bestanden voldoen aan de beveiligingsmaatregelen die worden vereist door Koninklijk Besluit 1720/2007.Naggura heeft een uitgebreid privacybeleid in overeenstemming met de RGPD-regelgeving, die u hier kunt raadplegen.

5. Procedure voor het intrekken van de toestemming

De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens of voor het ontvangen van commerciële mededelingen intrekken, in beide gevallen door een schriftelijke mededeling te sturen naar het volgende adres: Weelko Barcelona S.L. Camí de Garreta 92, (Pol.Ind. La Valldan), 08600 Berga (Barcelona) met vermelding van de reden voor deze mededeling, of het de wens is geen verdere reclame of commerciële informatie te ontvangen en/of toegang te krijgen tot de gegevens die in het bezit zijn van de verantwoordelijke voor de verwerking, deze te rectificeren en/of te annuleren of bezwaar te maken tegen deze verwerking.

6. Verantwoordelijkheden Het portaal kan niet verantwoordelijk worden gesteld, direct of indirect, voor: De kwaliteit van de dienst, de snelheid van de toegang, de correcte werking en de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de website www.naggura.com. Alle schade die kan worden toegebracht aan de uitrusting van de gebruiker als gevolg van het gebruik van deze website.

Niet-naleving van de wet, de goede zeden en algemeen aanvaarde goede gewoonten of de openbare orde als gevolg van de transmissie, verspreiding, opslag, beschikbaarheid, ontvangst, verkrijging van of toegang tot de inhoud. Onvolkomenheden en gebreken van welke aard dan ook in de inhoud die wordt doorgegeven, verspreid, opgeslagen of ter beschikking gesteld.

De veroudering van de door de GEBRUIKER verstrekte gegevens, alsook het verstrekken van foutieve of onware gegevens bij het gebruik van de diensten van het PORTAL. Indien Weelko Barcelona een wijziging in de huidige clausules doorvoert die niet op de website is vermeld, zullen de GEBRUIKERS hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht door middel van persoonlijke communicatie of door de inhoud van de PORTAL bij te werken.

De GEBRUIKER is verantwoordelijk: Voor de door hem ingevoerde inhoud, in het bijzonder voor de aan Naggura verstrekte en toegezonden gegevens en informatie. Voor het uitvoeren van alle soorten illegale, schadelijke en/of schadelijke handelingen. Voor het invoeren, opslaan of verspreiden op of vanuit de PORTAL van informatie of materiaal dat lasterlijk, bedreigend, obsceen, beledigend, xenofoob is, aanzet tot geweld of discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst of levensbeschouwing, of dat op enigerlei wijze in strijd is met de goede zeden, de grondrechten, de openbare orde, de openbare vrijheden, de eer, de persoonlijke levenssfeer of de goede naam van derden en, in het algemeen, met de geldende wetgeving.

De introductie, opslag of verspreiding via het PORTAL van computerprogramma's, gegevens, virussen, code, hardware of telecommunicatieapparatuur of elk ander elektronisch of fysiek instrument of toestel dat schade kan toebrengen aan het PORTAL, aan een van de Diensten, of aan een van de uitrustingen, systemen of netwerken van het PORTAL of, in het algemeen, van een derde, of dat, op een andere manier, in staat is om eender welke soort wijziging te veroorzaken of de normale werking ervan te verhinderen.